szukaj
OFERTA: dalej
REGULAMIN

Regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r

Postanowienia i Informacje Ogólne

1. Sklep internetowy jest prowadzony przez POLPAK POLAND Sp. z o.o. spółkę zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106D lok. 203, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066055.
Adres do korespondencji: POLPAK POLAND Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 333A, 05-816 Reguły k/Warszawy, adres e-mail: salon@polpak.com.pl

2. POLPAK POLAND Sp. z o.o. świadczy usługi sprzedaży dla Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego, do którego prowadzi domena www.polpak.com.pl oraz inne domeny przekierowane na tą domenę. Zamówienia można składać za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie pod numerem telefonu (22) 353-14-14 wew. 1.

3. Korzystanie przez Klienta (Konsumenta) z funkcjonalności sklepu internetowego przy użyciu innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez POLPAK POLAND Sp. z o.o., ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz. U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243)., z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez POLPAK POLAND Sp. z o.o. do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania zamówień nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.

4. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie sklepu internetowego oraz sporządzić jego wydruk. Aktualny regulamin na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.

5. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a POLPAK POLAND Sp. z o.o.,
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a POLPAK POLAND Sp. z o.o., korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
d. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubowne sądu przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego Ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: www.uokik.gov.pl i www.rzu.gov.pl .

6. Informacje o towarach, produktach ratalnych (w tym kredytach), w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informacje są ważne od daty ich opublikowania na stronach sklepu internetowego www.polpak.com.pl , aż do wprowadzenia kolejnych zmian. Ważność ofert promocyjnych obowiązuje do wyczerpania zapasów, o ile wyraźnie nie oznaczono daty zakończenia promocji.

7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827), Kodeks Cywilny oraz Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

8. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci POLPAK POLAND Sp. z o.o., chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adres: POLPAK POLAND Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 333A, 05-816 Reguły k/Warszawy.

Informacje o innych działających na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych podane są przez urząd gminy: na stronie internetowej danego urzędu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

9. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw przysługujących Klientom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827). oraz Kodeksu Cywilnego.

Zakres i Warunki Korzystania z Sklepu Internetowego


10. Osoba fizyczna składająca zamówienie w sklepie internetowym musi mieć ukończone 18 lat, oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 13.30 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

13. Większość towarów jest dostępna i termin realizacji zamówień na takie towary wynosi 2 dni robocze. Niektóre towary są dostępne na zamówienie, w takich przypadkach termin realizacji zamówień jest ustalany indywidualnie – niektóre z takich zamówień mogą być realizowane wyłącznie po wpłacie przedpłaty przez Klienta - taka informacja będzie przekazywana przez POLPAK POLAND Sp. z o.o. przy potwierdzeniu zamówienia.

14. Klient jest zobowiązany do podania adresu e-mail lub numeru telefonu, za pomocą których możliwe będzie potwierdzenie zamówienia oraz przesłania pełnego adresu dostawy w celu realizacji zamówienia.

15. Każde zamówienie będzie potwierdzane drogą mailową bądź telefonicznie przez POLPAK POLAND Sp. z o.o.

16. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone przez Klienta w przeciągu 7 dni od daty ich złożenia będą automatycznie anulowane.

17. Klient może anulować zamówienie w każdym momencie przed dostawą towaru. W tym celu należy skontaktować się z POLPAK POLAND sp. z o.o.. POLPAK POLAND sp. z o.o. zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią zamówienia. Możliwość anulowania zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18. Sposoby płatności oferowane przez sklep internetowy:

Przelew na konto z terminem 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy (nazwa banku i numer rachunku bankowego POLPAK POLAND sp. z o.o.)
BANK: DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Nr. KONTA: 41 1910 1123 2404 1128 2121 0001

Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu środków z przelewu na konto POLPAK POLAND sp. z o.o.
Jeżeli środki z przelewu nie wpłyną na konto POLPAK POLAND sp. z o.o. w terminie 7 dni, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

pobranie - płatność za towar dostawcy (np. kurierowi) w momencie jego dostarczenia. Kwota pobrania nie może być wyższa niż 5000zł brutto. W przypadku wartości zamówionego towaru przekraczającej 5000zł brutto - różnicę należy uiścić za pośrednictwem innego sposobu płatności.

karta kredytowa - płatność za towar kartą kredytową za pośrednictwem sklepu internetowego.

raty - zakup towaru na raty : Opcja ta wymaga osobnego kontaktu z POLPAK POLAND Sp.
z o.o.

19. Przy towarze podano koszty transportu towaru do Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla niektórych towarów Klient nie ponosi żadnych kosztów transportu – transport na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest wówczas realizowany na koszt POLPAK POLAND Sp. z o.o. . Towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, Poczty Polskiej lub innej formy dostawy wybranej przez POLPAK POLAND Sp. z o.o.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

20. Klient, który w sklepie internetowym zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni od otrzymania nabytego towaru lub zawarcia umowy sprzedaży, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres POLPAK POLAND Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 333A, 05-816 Reguły k/Warszawy lub adres e-mail: salon@polpak.com.pl

21. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu : wzór dostępny w linku Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

22. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że POLPAK POLAND sp. z o.o. zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez POLPAK POLAND sp. z o.o., POLPAK POLAND sp. z o.o. nie jest zobowiązany do zwrotu Klient poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

23. Organizacja wysyłki zwracanego towaru, w tym odpowiednie zabezpieczenie towaru na czas transportu leży po stronie Klienta.

24. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim POLPAK POLAND sp. z o.o. przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

25. POLPAK POLAND sp. z o.o. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. POLPAK POLAND sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli POLPAK POLAND sp. z o.o. nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem.

26. Klient ma obowiązek zwrócić towar POLPAK POLAND sp. z o.o. lub przekazać go osobie upoważnionej przez POLPAK POLAND sp. z o.o. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że POLPAK POLAND sp. z o.o. zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien być zwrócony na adres: POLPAK POLAND Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 333A, 05-816 Reguły k/Warszawy.

27. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że POLPAK POLAND sp. z o.o. nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

28. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Rękojmia i Gwarancja

29. POLPAK POLAND sp. z o.o. dostarcza towary bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. POLPAK POLAND sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym przez Kodeks Cywilny.

30. Stwierdza się, że żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) i Kodeksu Cywilnego.

31. POLPAK POLAND sp. z o.o. nie jest gwarantem wszystkich towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy towarze, w sklepie internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.

32. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji można przesłać na adres: POLPAK POLAND Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 333A, 05-816 Reguły k/Warszawy, adres e-mail: serwis@polpak.com.pl lub w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym towaru.

telefon
recenzje
AnthemDenonKODAMartin Logan
Mistral
NuForceONKYOParadigm
Paradigm ShiftPioneerSherwoodTagaTriangleUltralinkXindakXLO